Υπουργείο Εσωτερικών

Το πολυνομοσχέδιο για τις οφειλές προς τους Δήμους

«Ανάσα» αναμένεται να δώσει στους δοκιμαζόμενους από την κρίση πολίτες και επιχειρηματίες το άρθρο 9, παρ. 6 του πολυνομοσχεδίου – σκούπα του Υπουργείου Εσωτερικών «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50ΕΚ» («Καλλικράτης 2»), σύμφωνα με την οποία χιλιάδες οφειλέτες των δήμων θα μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους (υπό προϋποθέσεις).

Σύμφωνα, λοιπόν, με την παρ. 6., που «επεκτείνει» την εφαρμογή της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του Ν. 4038/2012 για τη ρύθμιση των βεβαιωθέντων ληξιπρόθεσμων οφειλών των φυσικών ή νομικών προσώπων προς το Δημόσιο, χιλιάδες οφειλέτες των Δήμων με ληξιπρόθεσμα χρέη έως 10.000 ευρώ και οι επιχειρήσεις με ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 75.000 ευρώ θα μπορούν να τύχουν ευνοϊκής ρύθμισης: η ελάχιστη μηνιαία δόση θα είναι (κατ’ εφαρμογήν του Ν. 4038/2012) 100 ευρώ και ο μέγιστος αριθμός δόσεων 24.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά:

Με την προτεινόμενη στην παράγραφο 6 διάταξη επεκτείνεται η εφαρμογή της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν.4038/2012 για την ρύθμιση των βεβαιωθέντων ληξιπρόθεσμων οφειλών των φυσικών ή νομικών προσώπων προς το ελληνικό δημόσιο και για την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους ΟΤΑ.

Εξουσιοδοτούνται επίσης οι υπουργοί Οικονομικών και Εσωτερικών να ρυθμίσουν κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών στους ΟΤΑ (σ.σ. με τη συγκεκριμένη ΚΥΑ θα ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες).

Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η ενίσχυση της ικανότητας των ΟΤΑ να εισπράξουν τα έσοδά τους όπως εξάλλου είναι υποχρεωμένοι να κάνουν διευκολύνοντας παράλληλα τους οφειλέτες να διακανονίσουν τις οφειλές με τρόπο ώστε να καθίσταται εφικτή η καταβολή τους στις σημερινές συνθήκες της οικονομικής κρίσης.

Πάντως, να σημειωθεί ότι και σε αυτό το νομοσχέδιο δεν συμπεριελήφθη καμία ρύθμιση των χρεών των δήμων προς το Δημόσιο, όπως επιθυμούν οι δήμαρχοι, με προεξέχον το συνδικαλιστικό όργανο, την ΚΕΔΕ

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Υπουργείο Εσωτερικών