ΕΔΣΝΑΦορείς-Οργανισμοί

Σύμβαση για τους καφέ κάδους βιοαποβλήτων

Σύμβαση μεταξύ του ΕΔΣΝΑ και του ΟΚΑΑ υπεγράφη, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποβλήτων του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, έτσι ώστε να ενισχυθεί η χωριστή διαλογή των βιοαποβλήτων (καφέ κάδοι ανακύκλωσης).

Η απόφαση αυτή εξυπηρετεί τους στόχους που θέτουν τόσο ο Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) όσο και ο Περιφερειακός Σχεδιασμός (ΠΕΣΔΑ) σχετικά με την πρόληψη, τη διαλογή στην πηγή και την ανακύκλωση, με έμφαση στον καφέ κάδο. Προβλέπεται έτσι η συλλογή των απορριμμάτων σε τρία ρεύματα: βιοαπόβλητα, λοιπά ανακυκλώσιμα και σύμμεικτα.

Ειδικότερα, αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η μεταφορά και διαχείριση (επεξεργασία) απορριμμάτων στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων Δυτικής Αττικής, που παράγονται και συλλέγονται στους χώρους ευθύνης του ΟΚΑΑ.

Η συλλογή των απορριμμάτων θα γίνεται από δύο σημεία εντός της Κεντρικής Λαχαναγοράς, ύστερα από σχετική υπόδειξη του ΟΚΑΑ.

Ως χώροι διαχείρισης και τελικής διάθεσης των αποβλήτων, νοούνται οι εγκαταστάσεις της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής (ΧΥΤΑ, ΕΜΑ κ.ά).

Παρέχεται η δυνατότητα στον ΕΔΣΝΑ να διαχειριστεί τα απόβλητα και σε άλλες εγκαταστάσεις ευθύνης του. Η διάρκεια της σύμβασης είναι ενός έτους. Το τέλος για τη μεταφορά και διαχείριση των αποβλήτων του ΟΚΑΑ ορίζεται σε τριάντα ευρώ ανά τόνο.

Σε περίπτωση που τα υπολείμματα που θα προκύψουν από τη διαχείριση, υπερβούν το 40% της συνολικής ποσότητας των αποβλήτων, η χρέωση των υπερβαλλουσών ποσοτήτων ανέρχεται σε εβδομήντα ευρώ ανά τόνο.

Οι εκτιμώμενες ποσότητες αποβλήτων ανέρχονται σε 5.000 τόνους ετησίως και συνεπώς ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 150.000 ευρώ.

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:ΕΔΣΝΑ