Περιφέρεια ΑττικήςΠεριφέρειες

Περιφέρεια Αττικής: Ψήφισμα περί πλειστηριασμών α’ κατοικίας

Ομόφωνα υιοθετήθηκε ψήφισμα από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής σχετικά με την προστασία των ακινήτων πρώτης κατοικίας των πολιτών, καθώς και για τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής τού ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και… στους επαγγελματίες.

Η εν λόγω απόφαση της 27ης Οκτωβρίου, θα σταλεί στο υπουργείο Οικονομικών, την ΕΝΠΕ, καθώς και σε όλα τα ευρωπαϊκά όργανα όπου εκπροσωπείται και μετέχει η Περιφέρεια Αττικής.

Ειδικότερα, το Περιφερειακό Συμβούλιο ζητεί την αναστολή οποιασδήποτε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης και πλειστηριασμού πρώτης κατοικίας μικρομεσαίων νοικοκυριών, την άμεση νομοθετική ρύθμιση για τη διεύρυνση του πλαισίου προστασίας και στις οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών για παροχή δωρεάν νομικών συμβουλών ή και νομικής στήριξης σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες για την υπαγωγή τους στον Νόμο 3869/2010 («Νόμος Κατσέλη»), επίσης την άμεση λειτουργία των Κέντρων Ενημέρωσης και Υποστήριξης πολιτών, τη βελτίωση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου με διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του και στους επαγγελματίες.

Παραλλήλως, ζητείται να αποσαφηνιστούν πλήρως οι προϋποθέσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας έτσι ώστε να μην εναπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια των τραπεζών ή στη δικαστική ερμηνεία, καθώς και να προβλεφθεί νομοθετικά ότι σε περίπτωση εκπλειστηρίασης ακινήτου με τίμημα χαμηλότερο της οφειλής του δανειολήπτη, παύει οποιαδήποτε περαιτέρω οικονομική αξίωση της τράπεζας προς αυτόν και τους εγγυητές του. Ακόμη, με την υπαγωγή του στον Νόμο, να παγώνουν οι οφειλές προς το Δημόσιο και τρίτους.

Το Συμβούλιο ζητεί ακόμη τη μη πώληση μετά από το 2018 των δανειακών πακέτων σε funds, την απλοποίηση της διαδικασίας για εξωδικαστική επίλυση οφειλών με τις τράπεζες, με στόχο την επαναρρύθμισή τους (περιορισμό ύψους χρεών, μείωση επιτοκίων, αύξηση χρόνου αποπληρωμής, κ.ά.), την αναμόρφωση της πτωχευτικής διαδικασίας και τη χορήγηση της δυνατότητας δεύτερης ευκαιρίας στον φτωχό πολίτη.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η όλη διαδικασία θα παρακολουθείται από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής για την ενημέρωση των πολιτών και την αποτροπή πλειστηριασμών ακινήτων πρώτης κατοικίας.

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Περιφέρεια Αττικής