Περιφέρεια Δυτικής ΕλλάδαςΠεριφέρειες

Εκσυγχρονίζεται το Σύστημα Φωτεινής Σηματοδότησης

Μέχρι την Κυριακή 9 Ιουλίου 2017 θα είναι σε εξέλιξη η Δημόσια Διαβούλευση του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχώρησε στην ανοικτή διαβούλευση του τεύχους διακήρυξης ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν τη δυνατότητα παρέμβασης και υποβολής τυχόν παρατηρήσεων σχετικά με τις προδιαγραφές, καθώς και για να υπάρχει η μέγιστη δυνατή διαφάνεια στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Ο περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης προκειμένου «μέσα από μια δημοκρατική, ανοικτή και δημόσια διαδικασία να προχωρήσουμε σωστά και μεθοδικά, ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα σημαντικό έργο για την οδική ασφάλεια στην Περιφέρειά μας».

Το συγκεκριμένο έργο έχει λάβει Κωδικό ΟΠΣ5002678 και είναι συνολικού προϋπολογισμού 1.815.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το τεύχος της διακήρυξης καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Η διαβούλευση γίνεται στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), στον σύνδεσμο Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (www.pde.gov.gr).

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτηθούν οι υποβληθείσες παρατηρήσεις.

Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

 

 

Προτεινόμενα