ΔήμοιΔήμος Αγίας Βαρβάρας

Εγγραφές βρεφών και νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών στον Βρεφονηπιακό Σταθμό «Δημ. Παντελιάδης» και στον Παιδικό Σταθμό «Σβούρα».

Ωφελούμενοι είναι οι γονείς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραµµα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 2018-2019 της ΕΕΤΑΑ ΑΕ.

Οι αιτήσεις εγγραφής για βρέφη ηλικίας 8 μηνών έως 2,5 ετών και νήπια ηλικίας 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, των οποίων οι μητέρες ή οι πατέρες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 2018-2019 της ΕΕΤΑΑ ΑΕ, θα κατατίθενται στον Παιδικό Σταθμό «Σβούρα» (Κρήτης και Παλ. Πολεμιστών 28), από 22 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου 2018, εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-14:00 και Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή τις ώρες 17:00-20:00.

Για την υποβολή αιτήσεων εκτός του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2018-2019, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται από τους παραπάνω Παιδικούς Σταθμούς τα Έντυπα των αιτήσεων εγγραφής.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

1. Έντυπο αίτησης

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, και πράξη συμφώνου συμβίωσης

3. Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον παιδίατρο, για την καλή υγεία του παιδιού και τη δυνατότητα να παρακολουθήσει Παιδικό ή Βρεφικό Σταθμό. Εάν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα υγείας, βεβαίωση µε γνωμάτευση γιατρού καταλληλότητας ότι είναι ωφέλιμη η φιλοξενία του σε παιδικό ή βρεφικό σταθμό

4. Αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού, ενημερωμένο µε όλα τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά για την ηλικία του παιδιού και αποτελέσματα φυματοαντίδρασης mantoux, όπως προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραµµα Εμβολιασμών (φωτοτυπία της πρώτης σελίδας µε το όνομα του παιδιού και της σελίδας των εμβολίων)

5. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και Εκκαθαριστικού Σημειώματος φορολογικού έτους 2017 (για τα εισοδήματα του έτους 2017)

6. Βεβαίωση Εργασίας

Πληροφορίες για Βεβαίωση Εργασίας

1. Δημόσιο, ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ: Πρόσφατη βεβαίωση εργασίας µε προσδιορισμό ύψους αποδοχών

2. Ιδιωτικός Τομέας: Βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη και των δύο γονέων, από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα, το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισµένου χρόνου). Επίσης αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο της σύμβασης εργασίας ή πρόσφατο αντίγραφο πίνακα προσωπικού Ε4

3. Ελεύθεροι Επαγγελματίες: Για ελεύθερους επαγγελματίες που είναι αυτοαπασχολούμενοι εκτός του πρωτογενή τομέα, απαιτείται:

• Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος ή βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθμιστεί οι ασφαλιστικές εισφορές

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί µη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος. Για ελεύθερους επαγγελματίες που είναι αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ή βεβαίωση ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθμιστεί οι ασφαλιστικές εισφορές

4. Για άνεργους γονείς απαιτείται:

• Αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ, που να έχει εκδοθεί πριν την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων εγγραφών, µε εξαίρεση την περίπτωση του πρόσφατα απολυθέντος εργαζόμενου όπου προσκομίζεται αντίγραφο της καταγγελίας της Σύμβασης Εργασίας

• Για άνεργους γονείς που λαμβάνουν ή έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ κατά τους τελευταίους 24 μήνες και παραμένουν άνεργοι, απαιτείται αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του ΟΑΕΔ

• Σε περίπτωση που η αιτούσα έχει σύζυγο ή σύντροφο (Σύμφωνο Συμβίωσης) άνεργο, απαιτείται Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ ή κατάσταση ανανεώσεων της κάρτας ανεργίας

5. Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα (καθώς και η ανάδοχη μητέρα) ανήκει στην ομάδα των ΑΜΕΑ ή ο σύζυγος µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, απαιτείται Αντίγραφο Βεβαίωσης Πιστοποίησης της Αναπηρίας σε ισχύ από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) µε την χρονική διάρκεια ισχύος και το ποσοστό αναπηρίας.

6. Για τους γονείς που συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης ή σε άλλα Προγράμματα απαιτείται αντίγραφο Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας ή αντίγραφο εγκριτικής απόφασης υπαγωγής καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση Εργοδότη για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος. Εάν συμμετέχουν σε πρόγραµµα συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, απαιτείται βεβαίωση από πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος.

7. Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων από τρίτες χώρες, εκτός των αναφερόμενων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια διαμονής σε ισχύ. Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια διαμονής απαιτείται βεβαίωση του Αρμόδιου Φορέα ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση ανανέωσής της.

8. Για παιδί ορφανό απαιτείται ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).

9. Για γονείς φοιτητές ή σπουδαστές απαιτείται Βεβαίωση Σπουδών τελευταίου Εξαμήνου από τη Γραμματεία της Σχολής.

10. Για γονέα που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια Στρατιωτική Υπηρεσία.

11. Για διαζευγμένους, απαιτείται αντίγραφο διαζυγίου (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).

12. Για γονείς σε διάσταση, απαιτείται αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, καθώς και δικαστική απόφαση επιμέλειας του παιδιού.

Κατάθεση Αιτήσεων και Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα των αιτήσεων εγγραφής για όσους δεν πληρούν προϋποθέσεις µέσω του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2018-2019, θα ανακοινωθούν μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων του ΕΣΠΑ (ΕΕΤΑΑ) αλλά και την υποβολή «αξίας τοποθέτησης» (voucher) των ωφελούμενων γονέων από 30/07/2018 έως 03/09/2018.

Όσοι γονείς καταθέσουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραµµα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2018-2019 και απορριφθούν θα μπορούν να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση για την εγγραφή νηπίων και βρεφών για την σχολική χρονιά 2018-2019, για τους σταθμούς «Σβούρα» και «Δημ. Παντελιάδης».

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται από τους ίδιους ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, στον Παιδικό Σταθμό «Η Σβούρα» (Κρήτης και Παλ. Πολεμιστών 28), από 30 Ιουλίου έως και 1 Αυγούστου 2018 και ώρες 10:00-14:00.

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Δήμοι