ΔήμοιΔήμος Αγίας Βαρβάρας

Δήλωση συμμετοχής στο ΚΗΦΗ Αγίας Βαρβάρας

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας προσκαλεί ωφελούμενους να υποβάλλουν Αίτηση Συμμετοχής στο «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Αγίας Βαρβάρας».

Ωφελούμενοι είναι ηλικιωμένα άτομα µη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα, µε κινητικές δυσκολίες ή άνοια, των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στην φροντίδα που έχει αναλάβει.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-5695378, εσωτ. 6

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως τις 30 Ιουνίου 2018. Το σύνολο των κενών προς πλήρωση θέσεων, λόγω αποχώρησης ωφελούμενων, είναι εννέα (9).

Οι υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν είναι:

 • Μεταφορά από και προς το σπίτι του ωφελούμενου
 • Σίτιση (πρωινό)
 • Νοσηλευτική φροντίδα
 • Φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης
 • Ατομική Υγιεινή
 • Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης
 • Προγράμματα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων

Η δομή λειτουργεί σε καθημερινή βάση από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 7:30-15:30. Η Αίτηση δύναται να υποβληθεί από τον ίδιο τον ωφελούμενο ή από νόμιμο εκπρόσωπό του.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής είναι:

 1. Αίτηση Συμμετοχής του ηλικιωμένου ή ατόμου του συγγενικού περιβάλλοντος που έχει αναλάβει τη φροντίδα του, η οποία παρέχεται από το ΚΗΦΗ
 2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 3. Αντίγραφο Ατομικού ή Οικογενειακού Εκκαθαριστικού Σημειώματος προηγούμενου έτους
 4. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης
 5. Γνωμάτευση θεράποντος ιατρού, από την οποία να προκύπτει αν ο ωφελούμενος είναι πλήρως, μερικώς ή µη αυτοεξυπηρετούμενος (κινητικά, νοητικά, ψυχικά)

Οι ωφελούμενοι που θα υποβάλλουν αίτηση δεν θα πρέπει να λαμβάνουν υπηρεσίες από άλλο ΚΗΦΗ ή άλλο φορέα παροχής παρεμφερών υπηρεσιών.

Κατόπιν της λήξης της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, το ΚΗΦΗ θα προβεί στην επιλογή των ωφελούμενων µε βάση:

 1. Την Κατάσταση Υγείας
 2. Το Εισόδημα
 3. Την Οικογενειακή Κατάσταση

Κριτήρια-Μοριοδότηση

Κατάσταση

Πλήρως Αυτοεξυπηρετούμενοι (κινητικά, νοητικά, ψυχικά): 4 μόρια

Μερικώς Αυτοεξυπηρετούμενοι (κινητικά, νοητικά, ψυχικά): 6 μόρια

Μη Αυτοεξυπηρετούμενοι (κινητικά, νοητικά, ψυχικά): 10 μόρια

Εισόδημα

Εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας: 15 μόρια

Εισόδημα πάνω από το όριο της φτώχειας: 10 μόρια

Οικογενειακή Κατάσταση

Χήρος, Διαζευγμένος, Άγαμος: 5 μόρια

Το όριο της φτώχειας προσδιορίζεται σύμφωνα µε το κατώφλι φτώχειας της ΕΛΣΤΑΤ. Αυτό για το έτος 2016 ορίζεται σε 4.500 ευρώ για μονοπρόσωπα νοικοκυριά προσαυξανόμενα κατά 0,5 για τον σύζυγο και για κάθε παιδί από 14 έως 24 ετών και κατά 0,3 για κάθε παιδί κάτω των 13 ετών.

Για τον υπολογισμό του διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού, στην παρούσα πρόσκληση λαμβάνεται υπόψη το συνολικό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου και της εισφοράς και δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε επίδομα.

Για οποιαδήποτε άλλη κατηγορία κριτηρίων, οι ωφελούμενοι δεν θα λαμβάνουν µόρια, χωρίς αυτό να σημαίνει απώλεια του δικαιώματος συμμετοχής και κατάταξης μετά από την αντίστοιχη μοριοδότηση των εναπομεινάντων κριτηρίων.

Οι ωφελούμενοι βαθμολογούνται και κατατάσσονται σε πίνακα κατά φθίνουσα σειρά, µε βάση το σύνολο της βαθμολογίας τους και στη συνέχεια επιλέγονται µε βάση τη δυναμικότητα της Δομής (ΚΗΦΗ) και τις διαθέσιμες θέσεις.

Η δυναμικότητα της Δομής «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Αγίας Βαρβάρας» είναι 15 άτομα.

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Δήμοι