ΕΔΣΝΑΠεριφέρεια ΑττικήςΠεριφέρειεςΦορείς-Οργανισμοί

Διαχείριση των αποβλήτων του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας

Στο επίκεντρο της Προγραμματικής Σύμβασης που υπέγραψαν ο ΕΔΣΝΑ και ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. (ΟΚΑΑ) είναι η αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων του ΟΚΑΑ προκειμένου να αυξηθούν οι ποσότητες βιοαποβλήτων που συλλέγονται χωριστά (καφέ κάδος) και παράλληλα να μειωθούν τα απόβλητα που διατίθενται στον ΧΥΤΑ Φυλής για ταφή.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία απολύτως εναρμονισμένη με τους στόχους του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Περιφερειακού Σχεδιασμού (ΠΕΣΔΑ Αττικής) με βασική προτεραιότητα την πρόληψη, τη διαλογή στην πηγή και την ανακύκλωση και με έμφαση στη χωριστή διαλογή των βιοαποβλήτων.

Συγκεκριμένα, αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης συνολικής διάρκειας ενός έτους, είναι η μεταφορά και διαχείριση στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής, απορριμμάτων που παράγονται και συλλέγονται στους χώρους ευθύνης του ΟΚΑΑ.

Η συλλογή των απορριμμάτων θα γίνεται από 2 σημεία εντός της Κεντρικής Λαχαναγοράς, τα οποία και θα υποδείξει ο ΟΚΑΑ.

Ως χώροι διαχείρισης και τελικής διάθεσης των αποβλήτων ορίζονται οι εγκαταστάσεις της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής (ΧΥΤΑ, ΕΜΑ κ.ά.), ενώ παρέχεται η δυνατότητα στον ΕΔΣΝΑ να διαχειριστεί τα απόβλητα και σε άλλες εγκαταστάσεις ευθύνης του.

Το τέλος για τη μεταφορά και διαχείριση των αποβλήτων του ΟΚΑΑ καθορίζεται σε 45 ευρώ ανά τόνο.

Οι εκτιμώμενες ποσότητες αποβλήτων ανέρχονται σε 6.200 τόνους ετησίως και ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 279.000 ευρώ.

Ο ΟΚΑΑ προβλέπει ότι το 40% του ετήσιου συνόλου, δηλαδή 2.480 τόνοι θα είναι ανακυκλώσιμο υλικό και βιοαπόβλητα.

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:ΕΔΣΝΑ