Περιφέρεια Κρήτης

Θεματικό Σεμινάριο του έργου ROAD CSR

 

Η Περιφέρεια Κρήτης οργάνωσε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου το 4ο Θεματικό Σεμινάριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με θέμα συζήτησης το «Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης για την προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στην Κρήτη, για τη διετία 2019-2020».

Το Σχέδιο Δράσης εκπονήθηκε κατόπιν σειράς διεργασιών και διαβούλευσης που προηγήθηκαν με τη συμμετοχή φορέων και επιχειρήσεων στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου Interreg Europe με τίτλο «Road-CSR: A Roadmap for Integrating Corporate Social Responsibility into EU Member States and Business Practices – Οδικός χάρτης για την ενσωμάτωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα κράτη-μέλη της ΕΕ και στις Επιχειρηματικές Πρακτικές».

Εκτός από την Περιφέρεια Κρήτης, στο έργο συμμετέχουν, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου της Κύπρου ως Επικεφαλής Εταίρος, η Γενική Διεύθυνση Εργασίας – Περιφερειακό Υπουργείο Παιδείας και Απασχόλησης της Κυβέρνησης της Extremadura (Ισπανία), το NTNU Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας (Νορβηγία), το E-institute (Σλοβενία), η Αναπτυξιακή Εταιρεία Νότιας Βοημίας για την Υποστήριξη της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας (Τσεχία) και η Ενωση Επιμελητηρίων της Περιφέρειας Βένετο (Ιταλία).

Το έργο ROADCSR επιδιώκει να προωθήσει τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στις επιχειρηματικές πρακτικές, τα προγράμματα ή εργαλεία πολιτικής των Περιφερειών.

Προσεγγίζει την ΕΚΕ ολιστικά και ως καινοτόμα μορφή οργάνωσης και λειτουργία των επιχειρήσεων που προάγει τις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της συμμετοχικότητας, της διαφάνειας, της περιβαλλοντικής και κοινωνικής προστασίας εντός και εκτός επιχείρησης.

Η ολιστική προσέγγιση της ΕΚΕ στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων ωστόσο, προασπίζεται την επιχειρηματικότητα που αναπτύσσεται στο αξιακό περιβάλλον που επιδιώκει να διαμορφώσει η βιώσιμη ανάπτυξη στις τοπικές οικονομίες.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκε το Σχέδιο Δράσης της ΕΚΕ για την Περιφέρεια Κρήτης, για την περίοδο 2019-2020, όπως αυτό διαμορφώθηκε μέσα από διαβούλευση και στη βάση στοιχείων έρευνας, που διεξήγαγε η Περιφέρειας Κρήτης στις επιχειρήσεις.

Βασικά σημεία του Σχεδίου Δράσηςόπως αυτά προτείνονται για την επόμενη διετία (20192020) 

1) Διαμόρφωση ενός σταθερού υπηρεσιακού και συνεργατικού περιβάλλοντος στην Περιφέρειας Κρήτης (Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού) με τη συμμετοχή σημαντικών θεσμικών εκπροσώπων που θα διασφαλίσει συνέχεια στην προώθηση της ΕΚΕ στην Κρήτη

2) Αξιοποίηση μέσω της υπηρεσίας εργαλείων και καλών πρακτικών ΕΚΕ στη διαμόρφωση δεικτών μέτρησης της κοινωνικής υπευθυνότητας επιχειρήσεων και αξιοποίησης αυτών στις δημόσιες συμβάσεις. Το μέτρο κινείται προς την κατεύθυνση διαμόρφωσης κινήτρων για την υιοθέτηση αρχών ΕΚΕ από την πλευρά (κυρίως) Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων στην Κρήτη

3) Δημιουργία υπηρεσιακού μητρώου ειδικευμένων στελεχών παροχής συμβουλευτικής σε θέματα ΕΚΕ

4) Εφαρμογή ειδικών συνεδριών κατάρτισης, δικτύωσης, ανταλλαγής καλών πρακτικών, ενημέρωσης σε θέματα ΕΚΕ, για παράδειγμα σε επιχειρηματίες και δυνάμει επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων και σπουδαστές. Στη συζήτηση παρόντος του Εντεταλμένου Συμβούλου σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα Γιώργου Αλεξάκη συμμετείχαν, στελέχη της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης, της Αναπτυξιακής Ηρακλείου και του Δικτύου PRAXI.

 

 

 

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Περιφέρεια Κρήτης