ΔήμοιΔήμος Αγκιστρίου

Προσλήψεις 5 ατόμων στον Δήμο Αγκιστρίου

Ο Δήμος Αγκιστρίου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου, που εδρεύει στο Αγκίστρι Ν. Αττικής.

Οι θέσεις είναι οι εξής:

1 ΔΕ Οδηγών (Απορριμματοφόρου χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

2 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

1 ΔΕ Οδηγών (Απορριμματοφόρου με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγκιστρίου, Μεγαλοχώρι Αγκιστρίου, ΤΚ: 18010, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κας Αντωνίου (τηλέφωνο επικοινωνίας: 22970-91260).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Δήμοι