ΔήμοιΔήμος Πεντέλης

Ο Δήμος Πεντέλης αναζητά καλύτερη απόδοση των ταμειακών του διαθεσίμων

Η Δημοτική Αρχή Πεντέλης από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της, εργάζεται να βελτιώσει την οικονομική κατάσταση και αποτελεσματικότητα του Δήμου, τόσο με προσπάθειες αύξησης εσόδων, είσπραξης απαιτήσεων, όσο και με προσπάθειες περιορισμού των δαπανών.

Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο την αύξηση των εσόδων του και τη μεγιστοποίηση του οφέλους για τον Δήμο από την καλύτερη αξιοποίηση των έντοκων καταθέσεων των ταμειακών του διαθεσίμων, ο Δήμος προβαίνει σε ανοικτή διαδικασία λήψης προσφορών από τα τραπεζικά ιδρύματα.

Τα διαθέσιμα του Δήμου τοκίζονται με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο.

Η αρχική προθεσμία τελευταίας μέρας υποβολής των προσφορών ήταν στις 23/03/2020, όμως λόγω των τρεχουσών εξελίξεων μεταφέρεται στις 03/04/2020.

Close