ΔήμοιΔήμος Ηρακλείου Αττικής

Ηράκλειο: Αιτήσεις για το πρόγραμμα Κοινωνικού Παντοπωλείου

Την δυνατότητα να ενταχθούν, είτε εκ νέου, είτε για πρώτη φορά, στο πρόγραμμα παροχής υλικής βοήθειας από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ηρακλείου Αττικής έχουν όσοι Ηρακλειώτες ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής – ένταξης από τις 18/06 έως τις 06/07/2018 (Δευτέρα έως Παρασκευή) και ώρες 12.00 με 16.00, στις εγκαταστάσεις του Κοινωνικού Παντοπωλείου (1ο υπόγειο δημαρχείου Ηρακλείου Αττικής. οδός Στ. Καραγιώργη 2, τηλ .επικοινωνίας 210 2718952, 210 2692880).

Δυνητικοί δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι:

 • Έλληνες μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ηρακλείου Αττικής
 • Ομογενείς μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ηρακλείου Αττικής
 • Πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που αποδεδειγμένα κατοικούν μόνιμα στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής και διαθέτουν άδεια παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο
 • δικαιούχοι/αιτούντες διεθνούς προστασίας

Βασικό κριτήριο επιλογής των ωφελούμενων για την ένταξη-συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, είτε ως μεμονωμένα άτομα, είτε ως οικογένειες, είναι η διαπίστωση της «απορίας», η οποία αποδεικνύεται από το εισόδημα σε συνδυασμό με την εξέταση και άλλων κοινωνικών κριτηρίων, όπως η ανεργία, η οικογενειακή κατάσταση, η ασθένεια, η αναπηρία, οι συνθήκες στέγασης και διαβίωσης, καθώς και τυχόν άλλα ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Στόχος είναι η υποστήριξη ομάδων του τοπικού πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα διανέμει σε σταθερή και τακτική βάση, σε τουλάχιστον τετρακόσια (400) ωφελούμενα νοικοκυριά του Δήμου, δωρεάν τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη βασικής υλικής συνδρομής κ.ά.

Η εν λόγω Δομή αποτελεί μια συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου Αττικής με το Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «ΚΕΑΝ-Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων», υπό την στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Αττική 2014-2020).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση Συμμετοχής του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης που χορηγεί ο Δικαιούχος ΚΕΑΝ.
 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή Φωτοτυπία διαβατηρίου σε ισχύ.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Επιπλέον, για προστατευόμενα τέκνα: Για άγαμα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών: α) Πιστοποιητικό φοίτησης σε σχολές ή σχολεία ή ΙΕΚ ή ΚΕΚ, β) βεβαίωση εγγραφής στο μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, γ) βεβαίωση του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου ότι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
 4. α. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή β. Αντίγραφο λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας, ή γ. Μισθωτήριο συμβόλαιο μέσω TAXIS, στην περίπτωση που ενοικιάζει σπίτι. δ. Σε περίπτωση φιλοξενίας – Υπεύθυνη Δήλωση από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ότι ο αιτών φιλοξενείται. ε. Σε περίπτωση αστέγων ο τόπος κατοικίας πιστοποιείται με κοινωνική έκθεση κοινωνικού λειτουργού ύστερα από έρευνα.
 5. α. Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) & β. Εκκαθαριστικό σημείωμα φυσικών προσώπων ή γ. Σε περίπτωση μη υπάρξεως αυτών Υπεύθυνη Δήλωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από τον αιτούντα.

Επιπλέον δικαιολογητικά ανά περίπτωση

 1. Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9)
 2. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ τελευταίου έτους
 3. Πρόσφατη Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, εφόσον πρόκειται για άνεργο
 4. Δικαιολογητικά νόμιμης διαμονής για μετανάστες, πολιτικούς πρόσφυγες, ομογενείς
 5. Σε περίπτωση μονογονεϊκότητας: α) απόφαση δικαστηρίου – διαζευκτήριο που ρυθμίζει την επιμέλεια, ή β) προσωρινή απόφαση δικαστηρίου που ρυθμίζει την επιμέλεια. γ) σε περίπτωση μη ύπαρξης απόφασης-Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος ως προς την επιμέλεια των παιδιών
 6. Σε περίπτωση χηρείας, ληξιαρχική πράξη θανάτου
 7. Βεβαίωση δανείου α’ κατοικίας
 8. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), εφόσον πρόκειται για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
 9. Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση(των αιτούντων ή και των προστατευόμενων μελών), εφόσον υπάρχει άλλο πρόβλημα υγείας
 10. Σε περίπτωση που το μονήρες άτομο ή οποιοδήποτε μέλος της αιτούσας οικογένειας λαμβάνει οποιοδήποτε βοήθημα ή/και σύνταξη ή/και άλλη κρατική παροχή, σχετική βεβαίωση λήψης Προνοιακού Επιδόματος από την αρμόδια υπηρεσία
 11. Αντίγραφο εξατομικευμένης έκθεσης κοινωνικής έρευνας από αρμόδια δημόσια ή δημοτική υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, με την οποία μπορεί να διαπιστωθεί η κοινωνική κατάσταση, οι συνθήκες και οι δυσχέρειες διαβίωσης του ατόμου ή της οικογένειας (διάσταση, μονογονεϊκότητα, πολυτεκνία, αδυναμία εξυπηρέτησης)
 12. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αρμοδίως θεωρημένα.

Τα όποια δικαιολογητικά των δικαιούχων, θα συγκεντρώνονται και θα αξιολογούνται από τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης της Δομής όπως απαιτείται από τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων και όπως αρμόζει στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και διατήρηση της ανωνυμίας.

Τα δικαιολογητικά των δικαιούχων θα επανεξετάζονται κάθε έξι μήνες.

 

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Δήμοι