Περιφέρεια ΑττικήςΠεριφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Με σκοπό την ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προκειμένου να υποστηρίξει καινοτόμες εφαρμογές και δράσεις σε πεδία όπως ο τουρισμός εμπειρίας, ο πολιτισμός και η τοπική επιχειρηματικότητα, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, με απόφασή του, ενέταξε την Πράξη «Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Δωδεκανήσου», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», με το ύψος της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης να ανέρχεται σε 215.401,50 ευρώ.

Η Πράξη περιλαμβάνει την ανάπτυξη των παρακάτω ερευνητικών υποδομών:

• Ανάπτυξη Προηγμένων Τεχνολογικών Υποδομών VR/AR για την Υποστήριξη Ερευνητικών Εργων Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου – Αφορά στον σχεδιασμό, στην εγκατάσταση και λειτουργία καινοτόμου πλατφόρμας ανάπτυξης εφαρμογών εικονικής (VR) και επαυξημένης (AR) πραγματικότητας, η οποία θα είναι προσβάσιμη σε φορείς της τοπικής κοινωνίας και αξιοποιήσιμη για μοντελοποίηση σεναρίων με στόχο την υποστήριξη εφαρμογών τουρισμού εμπειρίας, ιστορικής αναβίωσης, κ.λπ. καθώς και την παροχή εξειδικευμένης εκπαίδευσης και κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού πάνω στη χρήση και αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής σε διάφορους τομείς ενδιαφέροντος των φορέων και επιχειρήσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

• Ηλεκτρονική Ερευνητική e-Υποδομή (research e-infrustructure) για την αναζήτηση, υποστήριξη και διαχείριση πόρων Επιχειρηματικής Καινοτομίας στο Νότιο Αιγαίο [Aegean e -innobusiness] – Αφορά στην δημιουργία μιας ηλεκτρονική ερευνητικής υποδομής που θα βασίζεται σε έξυπνα συστήματα τα οποία θα έχουν την δυνατότητα να παράγουν τις εξής υπηρεσίες:

• Υπηρεσίες αξιοποίησης δεδομένων (π.χ. κρίσεις / επιθυμίες / τάσεις του τουριστικού πληθυσμού και του καταναλωτικού κοινού) ανακτημένων από Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) με στόχο την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας Τουρισμού Εμπειρίας, και

• Υπηρεσίες Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας (με έμφαση στην Νεανική) με στόχο την δημιουργία και ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων, την προώθηση σημαντικών πρωτοβουλιών συνεργατικών σχημάτων (π.χ. του Aegean Cuisine), την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών για την ανάπτυξη του τουρισμού εμπειρίας, την σύνδεση της Αγροδιατροφής με τον Τουρισμό και τον Πολιτισμό, και γενικότερα την δημιουργία ενός μηχανισμού στήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και επιχειρηματική πληροφόρηση, μέσω του οποίου επιπλέον θα μεταφέρεται και η καινοτομία, η γνώση και η τεχνολογία του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο επιχειρηματικό, παραγωγικό και κοινωνικό περιβάλλον του Νοτίου Αιγαίου.

Επίσης, στην πράξη περιλαμβάνεται και η προμήθεια του αναγκαίου για την ανάπτυξη των ερευνητικών υποδομών εξοπλισμού.

Η νέα ερευνητική υποδομή θα δημιουργηθεί και θα αξιοποιηθεί από ικανό αριθμό υφιστάμενων και νέων ερευνητών (μέλη ΔΕΠ, Υποψήφιοι Διδάκτορες, μεταπτυχιακοί, μεταδιδάκτορες κτλ), καθώς και επιπλέον ερευνητές για την αξιοποίηση της ερευνητικής υποδομής σε χρονική περίοδο μιας πενταετίας.

Η Πράξη «Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Δωδεκανήσου», εντάσσεται στον Αξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/01/2018 και λήξης η 31/12/2020.

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Περιφέρεια Αττικής